Regulamin

Regulamin hurtownii internetowej prowadzonej przez:
 
 
P.H. CZAS  "HURTOWNIA KURANT"
MAREK JĘDRZEJCZYK
PUKOWCA 15
40-146 KATOWICE
NIP 547-012-19-27
 
 
 
 

§1 Informacje ogólne

 1. Hurtownia internetowa na domenie www.dlazegarmistrza.pl jest obsługiwana przez P.H. CZAS Marek Jędrzejczyk, Bielsko-Biała, 43-382, Kominiarska 13
  2. Hurtownia KURANT prowadzi sprzedaż hurtową towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę www.dlazegarmistrza.pl. Sprzedaż i wysyłka towarów odbywa się na terenie Unii Europejskiej i jest prowadzona z filli firmy w Katowicach, przy ulicy Pukowca 15
  3. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. Hurtownia KURANT udostępnia na swoich stronach internetowych znaki towarowe producentów i dostawców. Oświadcza jednocześnie, iż nie jest właścicielem tych stron i znaków oraz nie ma wpływu na ich treść.
  5. Każda osoba fizyczna lub prawna może przeglądać zawartość serwisu www.dlazegarmistrza.pl, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności (np. rejestracja w serwisie lub złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptuje.

  6.Rejestracji w serwisie www.dlazegarmistrza.pl dokonuje sie poprzez wysłanie do nas informacji e-mail z danymi swojej firmy. Po weryfikacji tworzymy konto i przesyłamy dane do logowania na adres email.

§2 Zasady realizacji zamówień oraz dostawy towarów

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie od zarejestrowanych klientów poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie www.dlazegarmistrza.pl
  2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
  3. Klient zobowiązuje się do podania pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania danych fałszywych, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
  4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia, oraz informacje o ewentualnych brakach w zamówionych produktach.
  5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, hurtownia KURANT zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia oraz o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
  6. Termin dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem i uzależniony jest od sposobu dostawy, formy płatności oraz specyfiki zamówienia. Płatność za zamówiony towar może być realizowana w następujący sposób :

  -Płatność kurierowi przy odbiorze

  -Przedpłata na nasze konto bankowe po wczesniejszym potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę

  -Gotówka przy odbiorze własnym w hurtowni KURANT

   

  7. Zamówione towary dostarczane są przez firmę kurierską Pocztex
  8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
  9. Zamówione towary są dostarczane wraz z fakturą Vat lub paragonem pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień.
  10. Koszt dostawy zamówionego towaru jest ustalany indywidualnie i zależy od sposobu dostawy wybranego przez Klienta oraz warunków zamówienia. W przypadku zamówienia powyżej 350zł netto, koszt wysyłki pokrywa sprzedający. W przypadku zamówień poniżej 350zł netto koszt wysyłki pokrywa kupujący zgodnie z cennikiem w koszyku zakupowym.

§3 Odstąpienia od umowy, reklamacja towaru oraz rękojmia

1. Hurtownia KURANT nie udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty. Każdy odbiorca hurtowy jest odpowiedzialny zapewnić swoim klientom serwis oraz odpowiada przed klientem za właściwe działanie towaru.
2. Przyjmuje się, że jeśli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju, a także nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie w chwili odbioru towaru / otrzymania przesyłki traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
3. W przypadku wykrycia wad technicznych (w chwili otrzymania przesyłki), towar należy dostarczyć na adres Hurtowni KURANT wraz z opisem usterki oraz kopią faktury. Wadliwy towar zostanie wymieniony/naprawiony oraz załączony do następnego złożonego zamówienia lub w razie braku mozliwości naprawy lub wymiany zostaną zwrócone pieniądze.
 

§4 Polityka prywatności

1. Hurtownia KURANT w sposób szczególny dba o poufność i ochronę danych osobowych Klientów. Pozyskiwanie i przechowywanie wszelkich danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883/. Dane Klientów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz celów informacyjnych. 2. Każda zarejestrowana osoba ma dostęp swoich danych osobowych i w każdej chwili ma możliwość ich zmiany lub usunięcia. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące bezpieczeństwa na stronie www.czas.abstore.pl prosimy kierować na nasz adres email podany na stronie.

§5 Postanowienia końcowe

Regulamin jest zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. z dnia 9 września 2002r./ W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM.

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej także „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Najbliższe punkty zbiórki elektrośmieci w Katowicach:

-Milowicka 7a

-Obroki 140

-Zaopusta 70

-Bankowa 10

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu, w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem:
Hurtownia KURANT ul. Pukowca 15 w Katowicach

4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem:
Hurtownia KURANT ul. Pukowca 15 w Katowicach.

7. Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest pod linkiem:    http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.